Chương 20: CẤP CỨU KHẨN CẤP TAI NẠN – THẢM HỌA

Chương 19: CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH

Chương 18: CẤP CỨU NGỘ ĐỘC

Chương 16: CẤP CỨU CHẤN THƯƠNG

Chương 15: CẤP CỨU SẢN PHỤ KHOA

Chương 14: CẤP CỨU NHÃN KHOA

Chương 13: CẤP CỨU BỆNH LÝ KHỚP VÀ DA LIỄU

Chương 11: CẤP CỨU BỆNH LÝ TÂM THẦN

Chương 10: CẤP CỨU NHI KHOA

Chương 9: CẤP CỨU BỆNH TRUYỀN NHIỄM

Chương 8: CẤP CỨU BỆNH LÝ VỀ MÁU

Chương 7: CẤP CỨU BỆNH NỘI TIẾT