Chapter 65 CXR: Pediatric I

Fig. 65.1 Normal pediatric chest X-ray

Câu hỏi

1.    Phim CXR trẻ nhỏ khác gì so với người lớn?

2.    Đây có phải phim CXR bình thường (Fig. 65.1). phân tích hệ thống phim này?

QUẢNG CÁO GIỮA BÀI VIẾT

3.    Bạn tìm kiếm dấu hiệu gì?

4.    Điểm đặc biệt của mỗi nhóm tuổi?

5.    Bạn không nên mong đợi thấy điều gì trên phim CXR của trẻ nhỏ?

6.    Đừng quên điều gì?

Dữ liệu lâm sàng

Fig. 65.2 CXR trẻ sơ sinh. Chú ý: có ống NKQ, sonde dạ dày và catheter động mạch rốn. catheter tĩnh mạch rốn không đủ sâu và đỉnh nó bên dưới cơ hoành

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bài viết liên quan:

Author: Lê Thọ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *