Chapter 71 Cath Report

Fig. 71.1 Coronary angiogram of the left coronary artery with caudal angulation showing the left anterior descending artery and the left circumflex coronary artery (arrow)

Fig. 71.2 động mạch vành trái nhánh LAD (mũi tên) và mũ  LCX

Fig. 71.3 động mạch vành phải

QUẢNG CÁO GIỮA BÀI VIẾT

Câu hỏi

1.    Hình Figs. 71.1, 71.2, và 71.3 cho biết điều gì?

2.    Mô tả giải phẫu mạch vành bình thường

3.    Chỉ định và chống chi định đặt catheter thông tim

4.    Biến chứng đặt ống thông tim?

5.    Các yếu tố quyết định cung và cầu củacơ tim?

6.    Định nghĩa hẹp có ý nghĩa?

7.    Yêu cầu cần có của 1 cath lab?

Dữ liệu lâm sàng

 Table 71.1 nhánh chính của động mạch vành (hệ thống mạch bên phải)

Table 71.2 chỉ định thông tim

Table 71.3 chống chỉ định đặt thông tim

Table 71.4 tỷ lệ biến chứng khi đặt thông tim

Table 71.5 thành phần trong báo cáo

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bài viết liên quan:

Author: Lê Thọ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *