NONG VÀ ĐẶT STEN ĐỘNG MẠCH VÀNH

NONG HẸP VAN HAI LÁ BẰNG BÓNG INOUE

NONG VAN ĐỘNG MẠCH PHỔI

NONG VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ

NONG MÀNG NGOÀI TIM BẰNG BÓNG TRONG ĐIỀU TRỊ TRÀN DỊCH MÀNG NGOÀI TIM MẠN TÍNH

KHOAN CÁC TỔN THƯƠNG VÔI HÓA Ở ĐỘNG MẠCH

SIÊU ÂM TRONG LÒNG MẠCH VÀNH

ĐẶT BÓNG ĐỐI XUNG ĐỘNG MẠCH CHỦ

BÍT LỖ THÔNG LIÊN NHĨ/ LIÊN THẤT/ ỐNG ĐỘNG MẠCH

ĐẶT STENT ỐNG ĐỘNG MẠCH

ĐIỀU TRỊ TẾ BÀO GỐC Ở NGƯỜI BỆNH SAU NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP

NONG HẸP EO ĐỘNG MẠCH CHỦ + ĐẶT STENT