Giải thích đáp án

SECTION 2 TIM MẠCH

SECTION 1 THUỐC TIM MẠCH