Xử trí ngừng tim

Bài 1 Sốc

Xử trí trường hợp sốc phản vệ nặng ở phòng cấp cứu