Chương 9 Hình ảnh cộng hưởng từ tim mạch

Chương 8 Tim mạch hạt nhân

Chương 7 Nghiệm pháp gắng sức

Chương 6 Siêu âm tim

Chương 5 theo dõi holter , máy theo dõi biến cố, loop recorder cấy được

Chương 4 X quang ngực

Chương 3 Điện tâm đồ

Chương 2 Âm thổi của tim

Chương 1 – Thăm khám thực thể tim mạch

Lời mở đầu